Free lesson

Regulations

Regulations of the online store WWW.KRAEMERACADEMY.COM

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep www.kraemeracademy.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania
reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep
www.kraemeracademy.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu
www.kraemeracademy.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
4.2. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
4.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
4.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE


1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.kraemeracademy.com
umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.kraemeracademy.com
umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.kraemeracademy.com
umożliwiający złożenie Zamówienia.
4. KLIENT– Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, usługa lub Treść Cyfrowa, będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
9. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.kraemeracademy.com
10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Nathalie Krämer oraz Kordian Pacierpnik wykonujący działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej Krämer Language Academy spółka cywilna, miejsce wykonywania działalności oraz adres
do doręczeń: ul. Fizylierów 20A, 04-497 Warszawa, NIP: 9522227115, REGON: 521798925, adres poczty
elektronicznej (e-mail): office@kraemeracademy.com
11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu.
12. TREŚCI CYFROWE – dane dostarczane przez Sprzedawcę w formie cyfrowej, do których dostęp osiąga się poprzez
pobranie na urządzenie Klienta lub poprzez Konto.
13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
pośrednictwem Sklepu.
14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze
Sprzedawcą.


§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA


1. Sklep www.kraemeracademy.com prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera
wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta
nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych
Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep
www.kraemeracademy.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego
postanowień w czasie składania Zamówienia.
9. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania usługi stanowiącej Produkt z
przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym
Klienta.
10. W sytuacji, o której mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować
Sprzedawcę, czy:
10.1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
10.2. odstępuje od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta
świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
11. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt 10 niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca
odwołuje wykonanie usługi stanowiącej przedmiot Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient
ma prawo, według swojego wyboru:
11.1. otrzymać usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o
niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
11.2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
12. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi stanowiącej Produkt, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
12.1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
12.2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w
Umowie Sprzedaży, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
12.3. siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia,
takie, nad którym Sprzedawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań
przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe,
epidemia).


§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym
przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta
jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura), który będzie wysyłany pocztą
elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.


§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI


1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (TPay.pl),
1.3. płatność kryptowalutami.
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 37 1090
1753 0000 0001 5032 6826 (Santander Bank Polska) Krämer Language Academy spółka cywilna, miejsce
wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Fizylierów 20A, 04-497 Warszawa, NIP: 9522227115 W
tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed
rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą
karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz zagranicznych banków.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia
jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. Usługa zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu.


§ 6
REALIZACJA USŁUGI


1. Realizacja usługi jest możliwa dopiero po uiszczeniu opłaty jednym ze sposobów wskazanym w § 5.
2. Usługa świadczona jest za pośrednictwem Skype lub innego wybranego przez Klienta komunikatora online Zoom ,
Google Meet
3. Treści Cyfrowe nie zapisane na trwałym nośniku są wysyłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu
Zamówienia lub udostępniane w ramach Konta.


§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU


1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o
którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w
ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
1.2. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@kraemeracademy.com
1.3. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane
kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu
zgłoszenia reklamacji,
1.5. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10
Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej
uwzględnieniem,
1.6. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość
mailowa lub SMS.


§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o
którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić
od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął
Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym
mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
4.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
4.2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
4.3. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
4.4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
4.5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku
niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.


§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)


1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną
wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym
Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym
wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem
żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez
niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez
względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i
bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o
wypowiedzeniu.


§ 10
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW


1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek
handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa
Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną
wyłącznie w zakresie:
2.1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
2.2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,
2.3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej
w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest
weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną
dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.


§ 11
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,
1.3. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w
Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią
integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.


§ 12
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie
zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego
składania przez Usługobiorcę,
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na
czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego
Formularza Rejestracji,
2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do
Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca:
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając
na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§ 13
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może
składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@kraemeracademy.com
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane
informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


§ 14
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i
bezterminowym (prowadzenie Konta),
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn
poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
office@kraemeracademy.com
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i
bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o
charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z
wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia
oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w
drodze porozumienia stron.


§ 15
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.kraemeracademy.com korzystają z
ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3) są własnością Nathalie Krämer oraz Kordian Pacierpnik
wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Krämer Language Academy spółka cywilna,
miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Fizylierów 20A, 04-497 Warszawa, NIP:
9522227115 , REGON: 521798925. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.kraemeracademy.com, bez
zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z
elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.kraemeracademy.com stanowi naruszenie
prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod
adresem www.kraemeracademy.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach
identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia
prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www kraemeracademy.com użyte są w celach
informacyjnych.


§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej
kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby
niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny,
zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie
Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym
zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
4.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie
Konsumentem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na
siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów
w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji
lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich
działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego
jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem
platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.